Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020r. – gr. II “Smyki”(3,4 – latki)

Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery. Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowaniai logicznego myślenia, Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: […]