Opłaty za wyżywienie

Od 1 września 2018 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uległa zmianie. Opłata jest uiszczana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,za który jest wnoszona ( przykładowo za m-c wrzesień opłaty dokonują Państwo do 15 października). Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8ºº – 13ºº jest bezpłatny (realizacja podstawy […]