Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie, to nauczycielki doświadczone, zaangażowane, posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. To, co wyróżnia nauczycielki, to umiejętność współpracy z rodzicami, tworzenie przyjaznego klimatu dla dzieci i rodziców, otwartość na ich problemy i wypracowywanie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
Imprezy przedszkolne o charakterze rodzinnym, świątecznym, patriotycznym są stałym elementem pracy nauczycielek oraz promują naszą placówkę wśród rodziców i środowisku lokalnym.

NAUCZYCIELE:

 • mgr EWA ZIELIŃSKA – DYREKTOR
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania w administracji publicznej
  Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne; Nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne; Logopedia; Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym
  Szkolenia i warsztaty: liczne szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności zarówno zewnątrz szkoleniowe jak i  w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych
  Kursy:  Terapia ręki I i II st.; Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss; Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych; kurs z muzykoterapii; kurs z choreoterapii z elementami tańca
 • mgr ANNA WACH – NAUCZYCIEL – społeczny zastępca dyrektora
  nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing
  Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych,koordynowanie konkursów plastycznych, koordynator projektów ogólnopolskich : Piękna nasza Polska cała ( I i II edycja), szkolenie – Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss
  Kursy: Terapia ręki
 • mgr EWELINA ANTONIK
  nauczyciel kontraktowy
  Studia magisterskie: Turystyka i rekreacja – specjalność: Turystyka zdrowotna
  Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne
 • mgr MAŁGORZATA BROŹ
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkola
  Studia podyplomowe  – Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką oraz Zarządzanie oświatą.
  Szkolenia:
  Szkolenie w ramach projektu „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej” oraz warsztaty i szkolenia w ramach WDN podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego m. in. „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania”, „Zabawa w matematykę”, „Jak rozwijać inteligencję matematyczna u przedszkolaków”, „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Popularyzacja tańców polskich wśród dzieci” i inne.
 • mgr JOANNA JAWNY
  nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
  Studia podyplomowe – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne
  Kurs kwalifikacyjny – metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym.
  Certyfikat na poziomie B2 (CEF B2) – Pearson Edexcel Level I Certyficate in ESOL International.
  Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, „Wymagania państwa wobec przedszkoli, „Praca zespołowa w radzie pedagogicznej, „Budowa koncepcji pracy przedszkola ukierunkowana na rozwój dziecka”.
  Koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.
 • mgr REGINA KRZYCH
  nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą oraz Zdrowie publiczne
  Studia podyplomowe: Logopedia
  Kursy: Kurs Arteterapia, Kurs animatora zabaw dziecięcych, kurs elementów terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela,Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych, Trudne rozmowy z rodzicem – potrzeby diagnozy, Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej, Logogłoski – zabawy i ćwiczenia, Analiza rysunku dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, Tańce i zabawy dla małych dzieci,
  Certyfikaty: Seplenienie, ABC początkującego logopedy, Rotacyzm, ABC początkującego logopedy, Certyfikat języka angielskiego – poziom B1
 • mgr JOANNA MAZUR – nauczyciel wspomagający
  nauczyciel kontraktowy
  Studia magisterskie: Pedagogika – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem I Zespołem Aspergera (autyzm), Logopedia
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych
 • mgr AGNIESZKA MISZTAL
  nauczyciel mianowany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapia pedagogiczną
  Studia podyplomowe:
  trzy – semestralna terapia pedagogiczna.
  Szkolenia i warsztaty: warsztat edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Muzyka i ruch w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”,
  Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego: „Program wychowania przedszkolnego – zasady konstruowania, modyfikacji, „Jak być dobrym wychowawcą”, „Ewaluacja wewnętrzna jako istotny element racy przedszkola” i inne.
 • mgr JOLANTA SAWIŃSKA
  nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego, mgr historii wraz z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka studium nauczycielskiego o kierunku wychowanie przedszkolne
  Studia podyplomowe: trzy- semestralne kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie pedagoga szkolnego.
  Kursy: terapia pedagogiczna, podstawy obsługi komputera, wykorzystanie Internetu w dydaktyce, Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start.
  Szkolenia: szkolenie z symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania, szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie „kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” ( metody dr Paula Dennisona i Gail Dennisona oraz w ramach WDNU uczestniczy systematycznie w warsztatach i szkoleniach podnoszących poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • mgr JADWIGA ŚWISTOWICZ
  nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego
  Studia licencjackie – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Studia magisterskie – Socjologia
  Studia podyplomowe: zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika, Pedagogika specjalna – rewalidacja, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).
  Certyfikaty: Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga , Dziecko z upośledzenie umysłowym (niepełnosprawnością intelektualną), Konstruowanie IPE- T, Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej.
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych, uczestnictwo w konferencjach na temat autyzmu, ADHD, Fas i zaburzeń integracji sensorycznej, ukończony kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, szkolenia muzyczno-taneczne, przygotowywania dzieci i koordynowanie konkursu ekologicznego, koordynator akcji „Góra Grosza” oraz akcji zbiórki karmy dla bezdomnych psów.
 • mgr BEATA WAŻNA
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego
  „Procedura awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązującego prawa oświatowego”, „wymagania kwalifikacyjne a powinności w okresie stażu”, „realizacja planowanych zadań i ich dokumentowanie”, „Sprawozdanie z planu zawodowego. Dokumentacja formalna” Autoprezentacja”, „Działalność innowacyjna w przedszkolu”.
  Koordynator ogólnopolskiego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” i koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.