Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr1 w Lubaczowie, to nauczycielki doświadczone, zaangażowane, posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi w wieku 3 – 6 lat. To, co wyróżnia nauczycielki, to umiejętność współpracy z rodzicami, tworzenie przyjaznego klimatu dla dzieci i rodziców, otwartość na ich problemy i wypracowywanie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
Imprezy przedszkolne o charakterze rodzinnym, świątecznym, patriotycznym są stałym elementem pracy nauczycielek oraz promują naszą placówkę wśród rodziców i środowisku lokalnym.

NAUCZYCIELE

mgr WIESŁAWA KOZŁOWSKA – DYREKTOR

nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego. Staż pracy pedagogicznej: 39 lat. Funkcje dyrektora w latach 1990 – 94 i od 2008 roku – nadal.
Studia podyplomowe: Edukacja elementarna dzieci sześcioletnich.
Certyfikaty:
Certyfikat kluczowych kompetencji podkarpackiego nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej.
Kursy:
Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych.
Szkolenia:
Szkolenie w ramach projektu „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej”, „Szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówce”, „Wykorzystanie nowego modelu doskonalącego w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”, „Efektywna ewaluacja w praktyce” oraz udział w warsztatach i szkoleniach w ramach WDN podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

mgr MAŁGORZATA BROŹ – SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA

nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkola staż pracy pedagogicznej 34 lat.
Studia podyplomowe  – Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką oraz Zarządzanie oświatą.

Szkolenia:
Szkolenie w ramach projektu „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej” oraz warsztaty i szkolenia w ramach WDN podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego m. in. „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania”, „Zabawa w matematykę”, „Jak rozwijać inteligencję matematyczna u przedszkolaków”, „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Popularyzacja tańców polskich wśród dzieci” i inne.

mgr JOANNA JAWNY – NAUCZYCIELKA

nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej – 8 lat.

Studia magisterskie  -Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

Studia podyplomoweEdukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne

Kurs kwalifikacyjny – metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym.

Certyfikat na poziomie B2 (CEF B2) – Pearson Edexcel Level I Certyficate in ESOL International.

Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, „Wymagania państwa wobec przedszkoli, „Praca zespołowa w radzie pedagogicznej, „Budowa koncepcji pracy przedszkola ukierunkowana na rozwój dziecka”.
Koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.

mgr AGNIESZKA MISZTAL – NAUCZYCIELKA

nauczyciel mianowany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapia pedagogiczną staż pracy pedagogicznej: 13 lat

Studia podyplomowe: trzy – semestralna terapia pedagogiczna.

Szkolenia i warsztaty: warsztat edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Muzyka i ruch w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”,
Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego: „Program wychowania przedszkolnego – zasady konstruowania, modyfikacji, „Jak być dobrym wychowawcą”, „Ewaluacja wewnętrzna jako istotny element racy przedszkola” i inne.

lic. MAŁGORZATA PABISZ – NAUCZYCIELKA

dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej: 40 lat

język angielski na poziomie A1 – telc English A1

Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego- „Zabawa w matematykę”, „ Jak rozwijać inteligencję matematyczna u przedszkolaków”, „Gry i zabawy zapobiegające agresji”, „Praca z dzieckiem zdolnym w zakresie diagnozy uzdolnień, talentów i metod pracy”, „Wymagania państwa wobec przedszkoli”, „Praca zespołowa w radzie pedagogicznej”, „Budowa koncepcji pracy przedszkola ukierunkowana na rozwój dziecka” i inne.

mgr JOLANTA SAWIŃSKA – NAUCZYCIELKA

nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego, mgr historii wraz z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka studium nauczycielskiego o kierunku wychowanie przedszkolne. Staż pracy pedagogicznej: 34 lat.

Studia podyplomowe: trzy- semestralne kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie pedagoga szkolnego.

Kursy: terapia pedagogiczna, podstawy obsługi komputera, wykorzystanie Internetu w dydaktyce, Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start.

Szkolenia: szkolenie z symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania, szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie „kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” ( metody dr Paula Dennisona i Gail Dennisona oraz w ramach WDNU uczestniczy systematycznie w warsztatach i szkoleniach podnoszących poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego.

mgr BEATA WAŻNA – NAUCZYCIELKA

nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej : 20 lat

Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego
„Procedura awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązującego prawa oświatowego”, „wymagania kwalifikacyjne a powinności w okresie stażu”, „realizacja planowanych zadań i ich dokumentowanie”, „Sprawozdanie z planu zawodowego. Dokumentacja formalna” Autoprezentacja”, „Działalność innowacyjna w przedszkolu”.

Koordynator ogólnopolskiego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” i koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.

mgr JADWIGA ŚWISTOWICZ – NAUCZYCIEL

nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej 3 lata

Studia licencjackie – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Studia magisterskie – Socjologia

Studia podyplomowe: zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika, Pedagogika specjalna – rewalidacja, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Certyfikaty: Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga , Dziecko z upośledzenie umysłowym (niepełnosprawnością intelektualną), Konstruowanie IPE- T, Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej.

Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych, uczestnictwo w konferencjach na temat autyzmu, ADHD, Fas i zaburzeń integracji sensorycznej, ukończony kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, szkolenia muzyczno-taneczne, przygotowywania dzieci i koordynowanie konkursu ekologicznego, koordynator akcji „Góra Grosza” oraz akcji zbiórki karmy dla bezdomnych psów.

mgr ANNA WACH – NAUCZYCIEL

nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej 3 lata

Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych,koordynowanie konkursów plastycznych, koordynator projektów ogólnopolskich : Piękna nasza Polska cała ( I i II edycja), szkolenie – Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss

Kursy: Terapia ręki

mgr REGINA BROŹ – NAUCZYCIEL

nauczyciel stażysta wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej 3 lata

Studia magisterskie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą oraz Zdrowie publiczne

Studia podyplomowe: Logopedia

Kursy: Kurs Arteterapia, kurs animatora zabaw dziecięcych, kurs elementów terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Certyfikaty: Seplenienie, ABC początkującego logopedy

Rotacyzm, ABC początkującego logopedy

Certyfikat języka angielskiego, poziom B1

Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych, Analiza rysunku dziecka, Tańce i zabawy dla małych dzieci, Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss, prowadzenia zajęć i diagnozy w zakresie terapii usprawniania aparatu mowy – zajęcia indywidualne.

mgr RENATA DREWNIAK – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

nauczyciel kontraktowy, staż pracy pedagogicznej 4 lata

Nauczyciel wspomagający dzieci z Autyzmem, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i znacznym.

Studia magisterskie – Zarządzanie

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, pedagogika specjalna – rewalidacja, pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika

Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych

mgr KAROLINA RICHTER – NAUCZYCIEL

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

Studia magisterskie: Pedagogika – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr MAGDALENA ROMANKO – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

nauczyciel kontraktowy, staż pracy pedagogicznej 5 lat

Studia magisterskie: Nauki o rodzinie

Studia podyplomowe: Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika