Psycholog

Specyfika pracy psychologa w przedszkolu polega na dużej różnorodności.

 • Psycholog to odpowiedzialny i wymagający zawód, praca ta wymaga wiedzy z różnych obszarów życia społecznego, umiejętności i odwagi w podejmowaniu działań, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, sztuki retoryki i negocjacji.
 • Psycholog nie ocenia, rozmawia z dzieckiem o problemie, pomaga mu znaleźć rozwiązanie w różnych sytuacjach, kiedy dziecko chce porozmawiać albo kiedy czuje taką potrzebę, także wtedy gdy nie czuje się bezpiecznie, kiedy sytuacja w domu lub w przedszkolu utrudnia mu funkcjonowanie.
 • Psycholog pomaga nauczycielom zrozumieć sytuację dziecka, jest mediatorem pomiędzy dzieckiem i nauczycielem, wspomaga nauczyciela w nowych formach pracy, mających swoje źródło w psychologii, konsultuje trudności dziecka i wypracowuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji.
 • Psycholog wspiera i nakreśla funkcje wychowawcze, pomaga w zrozumieniu świata dziecka, kiedy rodzic nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania może zwrócić się o pomoc, także kiedy chce lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Głównym zadaniem psychologa jest praca: diagnostyczna, terapeutyczna, psychoedukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna, interwencyjna, mediacyjna i organizacyjna. Praca jest wielopłaszczyznowa dotyczy dziecka, grupy przedszkolnej, nauczyciela i rodziców. Praca psychologa ma na celu budowanie dobrych relacji w przedszkolu.

Pracę psychologa szkolnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
2018 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szkoła w swoim statucie, regulaminie określa zadania wychowawczo- profilaktyczne dla pracy psychologa.

Czym ponadto, zajmuje się psycholog?

 • diagnozą potencjalnych możliwości dziecka;
 • analizą przyczyn niepowodzeń oraz negatywnego zachowania dziecka;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury, instytucji pomocowych itp);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami grup (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m. in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.