Pracownicy pedagogiczni

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie, to nauczycielki doświadczone, zaangażowane, posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. To, co wyróżnia nauczycielki, to umiejętność współpracy z rodzicami, tworzenie przyjaznego klimatu dla dzieci i rodziców, otwartość na ich problemy i wypracowywanie wspólnych oddziaływań wychowawczych.
Imprezy przedszkolne o charakterze rodzinnym, świątecznym, patriotycznym są stałym elementem pracy nauczycielek oraz promują naszą placówkę wśród rodziców i środowisku lokalnym.

NAUCZYCIELE:

 • mgr EWA ZIELIŃSKA – DYREKTOR
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania w administracji publicznej
  Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne; Nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne; Logopedia; Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym
  Szkolenia i warsztaty: liczne szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności zarówno zewnątrz szkoleniowe jak i  w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych
  Kursy:  Terapia ręki I i II st.; Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss; Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych; kurs z muzykoterapii; kurs z choreoterapii z elementami tańca
 • mgr JOANNA JAWNY – NAUCZYCIEL – społeczny zastępca dyrektora
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
  Studia podyplomowe – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne
  Kurs kwalifikacyjny – metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym.
  Certyfikat na poziomie B2 (CEF B2) – Pearson Edexcel Level I Certyficate in ESOL International.
  Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, „Wymagania państwa wobec przedszkoli, „Praca zespołowa w radzie pedagogicznej, „Budowa koncepcji pracy przedszkola ukierunkowana na rozwój dziecka”.
  Koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.
 • mgr MAŁGORZATA BROŹ
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkola
  Studia podyplomowe  – Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką oraz Zarządzanie oświatą.
  Szkolenia:
  Szkolenie w ramach projektu „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej” oraz warsztaty i szkolenia w ramach WDN podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego m. in. „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania”, „Zabawa w matematykę”, „Jak rozwijać inteligencję matematyczna u przedszkolaków”, „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Popularyzacja tańców polskich wśród dzieci” i inne.
 • mgr BEATA GIL
  nauczyciel początkujący
  Studia magisterskie –   Pedagogika wczesnoszkolna i przedszolna z edukacją włączającą
  Szkolenia i warsztaty – w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego:  „Matematyka na poważnie i na wesoło w edukacji przedszkolnej”, „Najczęstsze zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu i w szkole”, Warsztaty metodyczne: „Zabawy i tańce ludowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako element polskiej kultury”, Szkolenie dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej w ramach projektu „Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom”.
 • mgr KAROLINA KOLASA
  nauczyciel początkujący
  Studia magisterskie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
  Kursy: Kurs przygotowawczy do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku, Kurs instruktażowy dla kandydatów na Animatora Czasu Wolnego w zakresie plenerowych form rekreacji.
  Szkolenia i warsztaty: szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej zewnątrz szkoleniowe oraz w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych.
 • mgr JOANNA MAZUR – pedagog specjalny, logopedanauczyciel kontraktowy
  Studia licencjackie: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Studia magisterskie: Pedagogika – specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem
  i Zespołem Aspergera, Logopedia
  Kursy: Kurs TUS – Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia, Pediatryczny Kurs z Pierwszej Pomocy, Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, Kurs pt. „Skoncentruj się! – Trening uważności i mózgu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących
  i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak,  Animacja imprez dla dzieci, Pedagog specjalny,  Diagnoza logopedyczna, czyli wchodzi pacjent do gabinetu.
 • mgr ALEKSANDRA MEDER
  nauczyciel początkujący
  Studia magisterskie: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  Szkolenia i warsztaty: coaching w edukacji 
 • mgr AGNIESZKA MISZTAL
  nauczyciel mianowany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapia pedagogiczną
  Studia podyplomowe:
  trzy – semestralna terapia pedagogiczna.
  Szkolenia i warsztaty: warsztat edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, „Muzyka i ruch w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”,
  Warsztaty i szkolenia: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego: „Program wychowania przedszkolnego – zasady konstruowania, modyfikacji, „Jak być dobrym wychowawcą”, „Ewaluacja wewnętrzna jako istotny element racy przedszkola” i inne.
 • mgr MAGDALENA ROMANKO
  nauczyciel kontraktowy
  Studia magisterskie: Nauki o Rodzinie, przygotowanie pedagogiczne,
  Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
  Szkolenia i warszaty: „Praca z uczniem trudnym wychowawczo”, „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej”, „Analiza rysunku dziecka w przedszkolu dla nauczyciela, opiekuna, terapeuty”, „Rozwijanie motoryki małej poprzez działania arteterapeutyczne”, „Praca z dzieckiem autystycznym w edukacji szkolnej i przedszkolnej”.
 • mgr ANETA ROZMUS
  nauczyciel kontraktowy
  Studia magisterskie – Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna
  Kursy: Muzykoterapia, Terapia pedagogiczna –kurs kwalifikacyjny, Kurs Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej, Kurs Kierownika wycieczek, Kurs Kierownika wypoczynku, Kurs Animatora zabaw dziecięcych, Kurs Elementów terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, Kurs: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
  Szkolenia i warsztaty: Emocje u dzieci, SŁUCH-WZROK-RUCH wspieranie procesu uczenia się przez taniec, Sensoryczne zabawy plastyczne dla najmłodszych, Rozwój psychospołeczny dzieci, Praca z dzieckiem o różnych potrzebach edukacyjnych, Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, Bajkowy Maraton Artystyczny, W co się bawić z dziećmi, Matematyka w działaniu , Ochrona danych osobowych w samorządowych jednostkach kultury, warsztaty i seminariaw ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • mgr JADWIGA ŚWISTOWICZ
  nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego
  Studia licencjackie – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  Studia magisterskie – Socjologia
  Studia podyplomowe: zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika, Pedagogika specjalna – rewalidacja, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).
  Certyfikaty: Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga , Dziecko z upośledzenie umysłowym (niepełnosprawnością intelektualną), Konstruowanie IPE- T, Muzyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej.
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych, uczestnictwo w konferencjach na temat autyzmu, ADHD, Fas i zaburzeń integracji sensorycznej, ukończony kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, szkolenia muzyczno-taneczne, przygotowywania dzieci i koordynowanie konkursu ekologicznego, koordynator akcji „Góra Grosza” oraz akcji zbiórki karmy dla bezdomnych psów.
 • mgr ANNA WACH
  nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
  Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing
  Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych,koordynowanie konkursów plastycznych, koordynator projektów ogólnopolskich : Piękna nasza Polska cała ( I i II edycja), szkolenie – Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss
  Kursy: Terapia ręki
 • mgr BEATA WAŻNA
  nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego
  Szkolenia i warsztaty: w ramach WDN i szkoleniowych rad pedagogicznych podnoszących i uzupełniających poziom wiedzy w zakresie wychowania przedszkolnego
  „Procedura awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązującego prawa oświatowego”, „wymagania kwalifikacyjne a powinności w okresie stażu”, „realizacja planowanych zadań i ich dokumentowanie”, „Sprawozdanie z planu zawodowego. Dokumentacja formalna” Autoprezentacja”, „Działalność innowacyjna w przedszkolu”.
  Koordynator ogólnopolskiego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” i koordynator konkursów dla dzieci o charakterze ogólnopolskim.