Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Miejskiego Przedszkola nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie

Na lata  2022 – 2027

Lubaczów 2022

I Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 2. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
  z 2022 r. poz. 1116);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół
  i placówek (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2198);
 4.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkół policealnych. w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2022 poz. 566);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611, tekst jedn. z dnia 17 listopada 2020 r. z Dz.U. 2020 poz. 2198);
 8. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).
 9. 6. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 10. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2021 poz. 1618);
 12. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2023.

II        Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i najważniejszym ogniwem w systemie oświaty w naszym kraju. Posiada długoletnią i piękną tradycję. Jej głównym celem jest organizowanie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka. W swoich działaniach powinno dążyć do współpracy
z rodzicami, powinno też być łącznikiem i kontynuatorem oddziaływań wychowawczych w rodzinie.

AKTUALNY OBRAZ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „KRAINA UŚMIECHU” W LUBACZOWIE

Baza materialna

Miejskie Przedszkole Nr 1 mieściło się niegdyś w starym, drewnianym budynku przy ul. Mickiewicza 81,
a następnie przy ul. Mickiewicza 33, w którym mieściło się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
i Sportu „Sokół”, przedszkole przeniesiono do nowo wyremontowanej placówki (w 1973 roku). W 1987 roku przystąpiono ponownie do rozbudowy placówki; prace budowlane zakończyły się w we wrześniu 1991 roku. Przeprowadzono generalny remont i dobudowano nowe skrzydło z dwiema salami zabaw
i zapleczem. Od 2010 roku wspólnie z rodzicami został wyposażony w odpowiedni sprzęt plac zabaw dla dzieci. W latach 2012 – 2013 przeprowadzona była termomodernizacja przedszkola wraz ze zmianą kotłowni. Atutem jest duży plac zabaw wyposażony w  bezpieczne urządzenia , sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu i altanę. Jest to urokliwe miejsce w otoczeniu wysokich, kilkudziesięcioletnich lip stanowiących naturalną ochronę przed słońcem i doskonałe miejsce do zabaw. Teren Przedszkola jest ogrodzony, wyposażony w parking, z bramą zamykaną w czasie pobytu dzieci na placu.

Placówka posiada 5 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, gabinet terapii logopedycznej połączony
z pokojem odkrywania świata, pomieszczenia administracyjne, kuchnię  punkt wydawania posiłków. Sale wyposażone są w atestowane meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, tablicę interaktywną, zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.

Oferta edukacyjna

Przedszkole jest pięciodziałowe, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.  Jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.00 przez cały rok szkolny. Kształcenie i wychowywanie dzieci odbywa się w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowując je do możliwości wychowanków na kolejnych etapach edukacji. Proces dydaktyczno- wychowawczy jest realizowany zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, rocznymi planami pracy, programem wychowawczym. Przedszkole jest placówką przyjazną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych.

Praca dydaktyczno-wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych potrzeb w związku z obniżeniem sprawności lub rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci.  Zajęcia z nauki języka obcego realizowane są w podstawie programowej od 2015 r. Zajęcia dodatkowe – religia, rytmika, logopedia, zajęcia płatne
z zumby i dogoterapii. Od 2020 r. przy placówce działa „Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina uśmiechu”.

Kadra pedagogiczna

Kadrę przedszkola tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w wyniku czego przedszkole jest znane w środowisku jako placówka oferująca specjalistyczne usługi na wysokim poziomie. Wielu z nich posiada więcej niż jedną specjalizację, co z pewnością przyczynia się do wnikliwej diagnozy dziecka, osiągania przez nie sukcesów oraz rozpoznawania przez nie trudności. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe kadra wykorzystuje w pracy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

III       WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. „Kraina Uśmiechu” –  przedszkole bezpieczne dla dziecka, przyjazne, twórcze, innowacyjne.
 2. Wysoka jakość opieki wspiera wszechstronny rozwój dziecka, pozwala na kreatywne działania, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

MISJA PRZEDSZKOLA

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” – J.P. II

Nasze Przedszkole:

1.Zapewnia wychowankom twórczą zabawę i edukację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, respektując ich prawa.
2. Posiadając wykwalifikowaną kadrę wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju, a także wspomaga dzieci z różnego rodzaju trudnościami i
 deficytami.
3. Realizowany przez nas system wychowawczy i innowacyjne działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
4. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
5. Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, promując zdrowie.
6. Jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
7. Organizuje sprawne zarządzanie placówką.

IV        MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:

-motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
-zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania,
-umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
-umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
-umiejętność radzenia sobie z trudnościami / podejmuje próby poradzenia sobie z zadaniem/,
-umiejętność współdziałania w grupie/podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi, tolerancję wobec innych/,
-samodzielność,
-odporność na stres,

POSIADA:

-zdolność koncentracji uwagi i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
-podstawowa wiedzę o świecie

POTRAFI:

-cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
-posługiwać się zdobyczami techniki (komputer i urządzenia gospodarstwa domowego),

ROZUMIE, ZNA:

-prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
– zasady kultury współżycia, postępowania,
– kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
– potrzebę szanowania przyrody i środowiska /prezentuje postawę proekologiczną,

NIE OBAWIA SIĘ:

-występować publicznie,
-reprezentować grupę, przedszkole,
-chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi ,sukcesami,
-wykazywać inicjatywę w działaniu,
-wyrażania własnych uczuć

DZIECKO MA PRAWO DO:

– życia i rozwoju,
– swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
– aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
– spokoju i samotności, gdy tego chce
– snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
– indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
– wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
– wspólnoty w grupie,
– zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
– pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
– nauki, informacji , badania i eksperymentowania,
– nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,
– oświadczania konsekwencji swojego zachowania, zdrowego żywienia

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy  i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Nauczycielki stosują w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

 1. Elementy dramy, pedagogiki zabawy
 2. Metodę Ruchu rozwijającego W. Sherborne
 3. Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss
 4. Improwizacje ruchową R. Labana,
 5. Zajęcia według koncepcji Carla Orffa,
 6. Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 7. Elementy pedagogiki Montessori.
 8. Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 9. Gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów
 10. Elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
 11. Elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką”
 12. Elementy Metody Krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym. Zadaniem placówki musi być dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami będzie:

-Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
-Wszechstronny rozwój dziecka.
-Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
-Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej.
– Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
– Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole.
– Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
– Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
– Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
– Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
– Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami.

Celem współpracy z instytucjami będzie:

– Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
– Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
– Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
– Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
– Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
– Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
– Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

V    ANALIZA SWOT MP nr 1 „Kraina Uśmiechu”

MOCNE STRONY (strenghts)SŁABE STRONY (weaknesses)
– zmodernizowana sala zajęć, częściowo przeprowadzone remonty znacznie podniosły standard funkcjonowania placówki,
– wyposażenie w odpowiednie pomoce, które zapewniają wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości oraz stymulują rozwój zaburzonych funkcji,
– włączanie się w realizację różnorodnych akcji i programów ogólnopolskich – wysoki poziom wykształcenia nauczycieli, stałe podwyższanie kwalifikacji,
– zaangażowanie nauczycieli, rzetelna i sumienna praca, – szeroka oferta edukacyjna placówki,
– wykorzystywanie w pracy ciekawych, atrakcyjnych metod pracy,
– otwartość nauczycieli na wprowadzanie nowych metod pracy, – dzielenie się wiedzą poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich,
– aktywność pracowników placówki w różnorodnych działaniach mających na celu podniesienie jakości pracy placówki oraz promowanie go w środowisku,
– opieka psychologiczno – pedagogiczna nad wychowankami, – przyjazny i serdeczny stosunek do wychowanków
– bogata oferta zajęć dodatkowych, np. konkursy, wycieczki, zawody sportowe, i in.,
– wypracowanie tradycji i zwyczajów w placówce (imprez o charakterze sportowym o puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa, i in.),
– systematyczna współpraca nauczycielami
z zaprzyjaźnionych szkół – organizowanie różnorodnych zajęć integracyjnych, pomoc
w organizacji imprez i uroczystości, pozyskiwanie darczyńców, integracja środowisk,
– wypracowanie pozytywnego wizerunku
w środowisku, – współpraca z organizacjami
i instytucjami wspierającymi proces terapeutyczny, wychowawczy i opiekuńczy (kuratorzy, policja, służba zdrowia, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, inne)
– organizowanie licznych konkursów, wycieczek, akcji, imprez dla wychowanków,
– współpraca z PPP w Lubaczowie -tablica interaktywna,  telewizory i sprzęt DVD, komputer, dostęp do Internetu
– estetyka wewnątrz i na zewnątrz przedszkola
  – brak sal do pracy indywidualnej
z uczniem, szatni dla wychowanków, wyodrębnionych pomieszczeń do pracy z małym dzieckiem,
– małe powierzchnie pracowni specjalistycznych,
-niedostateczna ilość pomocy dydaktycznych, – niewystarczające wyposażenie w  sprzęt multimedialny,
– brak wystarczających sektorów na placu zabaw ,
-brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej,
– słaba baza sportowa ośrodka,
– współpraca z rodzicami – zróżnicowane środowisko rodzinne wychowanków, słaba aktywność wielu rodziców w wychowaniu swoich dzieci,
– niewydolność – mała skuteczność rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych,
– słabo działająca strona internetowa – zlikwidowany kącik regionalny!
– pomieszczenia wymagające remontu (kuchnia, łazienki, sale)
– trudność z zorganizowaniem zajęć dodatkowych spowodowanych brakiem sal  
SZANSE (opportunities)ZAGROŻENIA (threats)
– udział w projektach i programach EFS i innych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
– aktywna promocja usług świadczonych w naszym ośrodku w miejscach użyteczności publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów, ulotek, banerów, itp.,
– wzbogacenie bazy o specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
– rozwój działalności specjalistycznej placówki poprzez realizację zajęć z terapii specjalnej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i ścisłą współpracę w tym zakresie z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za organizowanie pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
– budowanie właściwej atmosfery pracy – wyzwalanie u nauczycieli i wychowawców motywacji do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, budowanie poprawnych relacji między wszystkimi pracownikami,
– dbałość kadry pedagogicznej o wysoką jakość działań i efektywność pracy z dziećmi i ich rodzicami,  
– malejąca liczba wychowanków,
– problemy wychowawcze,
– zwiększenie się ofert edukacyjnych innych placówek w środowisku lokalnym w zakresie edukacji i terapii dzieci,
– niska rekrutacja wynikająca z postępującego niżu demograficznego,
– tworzenie prywatnych przedszkoli na terenie miasta,
– częste zmiany w zakresie prawa oświatowego, –
likwidacja bezpłatnych zajęć dodatkowych
– likwidacja placówki

VI        KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA – PRIORYTETOWE ZADANIA NA LATA 2022-2027

Cele główne:

1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w przedszkolu  i codziennym życiu.
3. Stałe podnoszenie poziomu edukacji, wychowania i opieki.
4. Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.
5. Efektywne współdziałanie z rodzicami.
6. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
8. Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola.
9. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki

Cele realizowane są poprzez:

1. Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.
2. Poszerzenie działalności innowacyjnej.
3. Poszerzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw.
4. Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców.
5. Rozwój zawodowy nauczycieli – uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.
6. Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno – wychowawczych.
7. Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
8. Poprawę materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki.

VII Wraz z całą społecznością przedszkolną będziemy dokładać wszelkich starań, aby placówka wyróżniała się w środowisku, cieszyła się dobrą opinią i zaufaniem. Chcemy tworzyć placówkę nowoczesną, a przede wszystkim taką, w której dzieci i rodzicie będą czuć się dobrze, gdzie będą szanowane ich prawa i oczekiwania. Koncepcja Funkcjonowania i  Rozwoju jest dokumentem otwartym, wymagającym zmian wynikających ze zmian prawa oświatowego, wniosków i spostrzeżeń nauczycieli i  rodziców.

Przyjęto w wyniku głosowania jawnego na zebraniu RP dnia 14.09.2022r.