Pedagog specjalny

Pedagog specjalny to nowe stanowisko w placówkach oświatowych, które powstało od 1 września 2022 r. w wyniku zmian dotyczących standaryzacji zatrudniania specjalistów na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Karta Nauczyciela.

W naszym przedszkolu funkcję pedagoga specjalnego sprawuje mgr Joanna Mazur.

Pedagog specjalny realizuje zajęcia w ramach zadań związanych z:
a) rekomendowaniem dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola;
b) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia:

 • mocnych stron,
 • predyspozycji,
 • zainteresowań i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,

c) wspieraniem nauczycieli w:

 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z wychowankami,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb wychowanków,

d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,                
e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem,
f) określaniem warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych niezbędnych do nauki, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,
g) udzielaniem dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych.

Ponadto pedagog specjalny prowadzi zajęcia w zależności od posiadanych przez siebie kwalifikacji, w tym przypadku są to zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Pomoc dla rodziców:

Zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z porad i konsultacji u pedagoga specjalnego w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, gdy:

 • chcecie porozmawiać o dziecku,
 • macie pytania dotyczące edukacji dzieci i jego funkcjonowania w przedszkolu,
 • niepokoi Was rozwój lub zachowanie dziecka,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • macie jakieś pytania, ale nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić.