Terapia pedagogiczna

W naszym przedszkolu realizowana jest terapia pedagogiczna prowadzona przez mgr Joannę Mazur.
W ramach tej formy pomocy odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które trwają 45 minut i prowadzone są w grupach pięcioosobowych oraz inne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym, które trwają również 45 minut i prowadzone są w grupach liczących maksymalnie dziesięć osób.

Terapia pedagogiczna to całokształt działań o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, które polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych, które są dobrze rozwinięte. Terapia pedagogiczna obejmuje wszelkie formy pracy działające na dziecko stymulująco i usprawniająco. Terapia pedagogiczna obejmuje pomoc oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których głównym celem jest wspieranie dzieci wykazujących trudności w rozwoju czy zachowaniu. Trudności, o których mowa można korygować za pomocą środków pedagogicznych – dydaktycznych i wychowawczych poprzez właściwe oddziaływania specjalistyczne.

Do kogo skierowana jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci:

  • z trudnościami w nauce,
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
  • z trudnościami z pamięcią, koncentracją uwagi,
  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
  • przejawiających nieharmonijny rozwój,
  • mających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Terapia pedagogiczna organizowana jest także dla dzieci przedszkolnych, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji. W ramach terapii pedagogicznej usprawniane są analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.

Celem terapii pedagogicznej jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w nabywaniu wiedzy, a więc stworzenie dziecku możliwości do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach. Terapia pedagogiczna powinna zapewnić zmianę postaw względem trudności oraz wzrost motywacji dziecka do nabywania wiedzy.