Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1 „Kraina Uśmiechu”
w Lubaczowie

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U. 2019 poz. 502,)

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z placówki przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi – opiekunowi grupy.
 3. W godzinach od 6.30 do 16.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do przedszkola.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 4. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 5. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 6. Nauczyciel odmówi wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona do odbioru przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8.  Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola zapoznani zostali wszyscy pracownicy placówki w dniu 14.09.2022roku.

Rodzice na zebraniach grupowych na początku każdego roku szkolnego.

 Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, Rodziców dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Procedura wchodzi w życie z dniem 14.09.2022r.