Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mp1.lubaczow.pl.

Data publikacji strony: 06-11-2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05-02-2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.03.16 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc), z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów, nie podlegają edytowaniu,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 16-03-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, strona posiada ułatwienia w postaci podwyższonego kontrastu i możliwości powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Lubaczowie, e-mail: sekretariat@mp1.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 93 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się bezpośrednio przy głównej drodze ul. Adama Mickiewicza 33. Posiada trzy wejścia, od strony ul. Adama Mickiewicza, drugie wejście od strony placu zabaw przedszkola znajdującego się od strony ul. Unii Lubelskiej oraz trzecie wejście od strony skweru przedszkolnego. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia otwierane są ręcznie. W celu wejścia do budynku należy pokonać 6 stopni schodów od ulicy Mickiewicza i po 2 stopnie schodów od ulicy Unii Lubelskiej oraz przy drzwiach wejściowych od strony skweru przedszkolnego. Wejście do budynku możliwe jest po wciśnięciu dzwonka zwalniającego blokadę zabezpieczającą po ich prawej stronie na wysokości 150 cm. Przedszkole mieści się na parterze oraz I piętrze, budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W budynku brak jest windy do przewozu osób, nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych, w odległości 15m po drugiej stronie ulicy znajduje się miejski pas parkingowy. Na terenie przedszkola brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.