Statut

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie
Tekst Statutu został ujednolicony w dniu 30 czerwca 2011r. Uchwałą Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2011r. 2

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 33.
3. Ustalona nazwa, używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Mickiewicza 33
37-600 Lubaczów
Regon 651551925, tel. 632 93 60

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Lubaczów.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§ 2

1. Podstawą prawną działania przedszkola jest:
– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004. 256. 2572 z późniejszymi zmianami).
– Uchwała Nr 143/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych.
– Niniejszy statut.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym,
b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych.
a) Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
b) Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
c) Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
d) Budowanie systemu wartości.
3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami dzieci.
6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
a) Podstawę programową MEN z dnia 23 grudnia 2008r.
b) Program lub programy wychowania przedszkolnego i programy autorskie, zawierające treści podstawy programowej dopuszczane do użytku przez dyrektora przedszkola,
c) Procedury dopuszczania do użytku oparte o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U.2009.89.730).
7. Przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania rodziców w zakresie:
a) Dostosowywania czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do potrzeb rodziców,
b) Organizacji zajęć dodatkowych na życzenie rodziców,
c) Umożliwienia rodzicom uczestnictwa w życiu codziennym przedszkola.
8. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim.
a) Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielka przed rozpoczęciem zabawy sprawdza stan sprzętu zabawowego, organizuje zabawy i zajęcia zapewniające pełne bezpieczeństwo dzieci, pozwala na korzystanie z urządzeń zabawowych tylko w jej obecności.
b) Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie pobytu w przedszkolu odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału. Rodzice zaś odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 4

1. Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Przedszkolem kieruje powołany przez organ prowadzący dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym wszystkich pracowników.
2.1 Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli.
a) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
b) Przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
2.2 Planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki.
2.3 Przewodniczy radzie pedagogiczne.
2.4 Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
2.5 Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
2.6 Zapewnia realizację obowiązku przedszkolnego dla dzieci 6-co letnich.
2.7 Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
2.8 Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
a) Jeżeli przerwa działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie – dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
2.9 Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
2.10 Rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami przedszkola.
2.11 Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.12 Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.13 Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
2.14 Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola.
2.15 Kształtuje twórczą atmosferę pracy w placówce, właściwe warunki pracy oraz stosunki pracownicze.
2.16 Realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
2.17 Organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
3.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu.
3.2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3.3 W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3.4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem pracy, w miarę bieżących potrzeb.
3.5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
– dyrektor,
– 1/3 członków rady pedagogicznej,
– organ prowadzący,
3.6. Osoba zwołująca radę pedagogiczną podaje wcześniej zagadnienia do
dyskusji, zawiadamia wszystkich członków o terminie posiedzenia rady,
3.7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków,
3.8. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
– przygotowanie projektu statutu przedszkola,
– opracowanie programu rozwoju placówki,
– podejmowaniu uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
– uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
– ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli,
– podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
3.9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
– projekt planu finansowego,
– organizację pracy placówki w tym tygodniowy rozkład zajęć,
– wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
– propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
– przedszkolne programy obowiązujące w danym roku szkolnym.
– roczny plan pracy i plan nadzoru pedagogicznego
3.10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.
3.11. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
3.12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
4.1. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4.2. Współdziała z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
4.3. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 8 osób.
4.4. Członkowie Rady rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu ogólnym spośród ogółu rodziców.
4.5. Do zakresu zadań Rady rodziców należy w szczególności:
a) Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
b) Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
c) Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
d) Podejmowanie działań służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
e) Pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
f) Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.
g) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,
h) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu,
i) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
j) Opiniowanie zestawów programów nauczania i przedszkolnego zestawu podręczników.
4.6. Rada Rodziców może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela.
4.7. W posiedzeniu Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor z głosem doradczym. 8
4.8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
4.9. Udział Rady Rodziców w życiu przedszkola powinien przyczynić się do podnoszenia poziomu pracy przedszkola, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu pomocy.
4.10. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
a) Udzielają każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swych kompetencji,
b) Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
4.11. Zasady rozwiązywania konfliktów
4.11.1. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeżeli działalność tych organów narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jego wychowanków. W przypadku braku uzgodnień, o których mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
4. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
5. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
6. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną określają odrębne przepisy.

§ 6

1. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola ustala się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz w oparciu o Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Kwalifikującej dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 1 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 7

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:

– z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 minut
– z dziećmi w wieku 5-6 lat – 30 minut
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 8

1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny.
1.1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
1.2. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji pięciogodzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, zgodnie z podstawą programową.
3. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy.
4. Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.
5. Plan dnia ma mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.
6. W dziennym planie zajęć zachowana ma być właściwa proporcja pomiędzy formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci.
7. Zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi zapewnia się dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu.
8. Pozostawiając nauczycielom swobodę w zagospodarowaniu czasu pracy z wychowankami czyni się je odpowiedzialnymi za jakość tej pracy.
9. Nauczyciel ma obowiązek udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
10. Zadania członków Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwanego dalej Zespołem:
a) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci w tym predyspozycji i uzdolnień,
b) Określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychofizyczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
c) Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb,
d) Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
e) Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
f) Opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
g) Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
h) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,
i) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
j) Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
k) Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkola.
2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 – 1600. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
3. Przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską w Lubaczowie świadczy usługi dwojakiego rodzaju:
a) Usługi bezpłatne w wymiarze do 5ciu godzin dziennie w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
b) Usługi odpłatne polegające na sprawowaniu przez przedszkole opieki wychowawczej nad dzieckiem zleconej przez rodziców, stanowiącej świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowanej poza czasem przeznaczonym na jej realizację.
4. Na usługę określoną w pkt 3b składają się następujące zajęcia:

– gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
– czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą,
samoobsługą i spożywaniem posiłków,
– przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach i uroczystościach,
– zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: zabawy
z wykorzystaniem muzyki, czytanie bajek, gry stolikowe itp.
5. Ustala się opłatę za godzinę świadczeń, o których mowa w pkt 3b w wysokości 0,13% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
6. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w pkt 3b ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w pkt 3a (4 godziny).
7. Opłata, o której mowa w pkt 5 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt 5 i 7 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.
9. Zasady korzystania z usług przedszkola, tj. termin i zasady wnoszenia opłaty oraz za liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, którą jest Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
10. Opłata, o której mowa w pkt 5 w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.
11. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 15-go każdego miesiąca.
12. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z obowiązku wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 6. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na wniosek Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
13. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (język angielski, rytmika). Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców:
a) uczestniczenie dziecka w zajęciach zależy od dobrowolnej decyzji rodziców,
b) terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są na pierwszym zebraniu rodziców.
14. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 11

1. W celu prawidłowego funkcjonowania przedszkola zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:
– Dyrektor,
– Nauczyciel,
– Główny księgowy
– Specjalista do spraw pracowniczych,
– Starszy specjalista ds. finansowych,
– Pomoc nauczycielki,
– Woźna oddziałowa,
– Kucharz,
– Pomoc kucharza,
– Konserwator maszyn i urządzeń,
– Palacz co
2. Liczbę pracowników przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) Prowadzenie dokumentacji swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki zajęć, zeszyty obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami),
d) Planowanie pracy z dziećmi opracowując tygodniowe lub miesięczne plany pracy.
e) Prowadzenie w oparciu o opracowany arkusz obserwację pedagogiczną w celu poznania przebiegu zachowań i dokumentowania rozwoju wychowanków, informacje o osiągnięciach dziecka w różnych sferach osobowości przekazuje rodzicom,
f) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
g) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
h) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, w celu udzielenia dziecku pomocy,
i) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
j) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
k) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
l) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
m) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) Realizacja zaleceń dyrektora i i osób kontrolujących,
o) Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
p) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
q) Realizacja innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
r) Przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
s) Przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6-letnich.
5. Pracownicy administracji i obsługi z racji pełnionych przez siebie funkcji uczestniczą w pracy wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
6. 1) Obsługę administracyjno-finansową Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie prowadzi Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie w oparciu o:

a) Uchwałę Nr 120/XVI/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 19 grudnia 2003r.
b) Porozumienie zawarte w dniu 07 kwietnia 2005r. pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 1 w Lubaczowie a Miejskim Zespołem Obsługi Oświaty w Lubaczowie do prowadzenia spraw w zakresie związanym z obsługą finansowo-księgową, kadrową oraz w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie.

2) Działalność Zespołu nie narusza kompetencji dyrektora przedszkola wynikających
z odrębnych przepisów.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały 9-cio godzinne opiece dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym. Oddziały 5-cio godzinne powierza opiece jednej nauczycielki.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności w miarę możliwości nauczycielki będą prowadziły swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola zgodnie z procedurami przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązującymi w przedszkolu, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
4. Procedury sprawowania opieki przez nauczycieli i personel w przypadku pojawienia się objawów choroby u dziecka stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 13

1. Przedszkole realizuje swoje zadania we współdziałaniu z rodzicami.
2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
3. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowań i rozwoju.
4. Przy planowaniu pracy przedszkola dyrektor i rada pedagogiczna uwzględniają oczekiwania rodziców w zakresie:
a) Organizacji i funkcjonowania przedszkola,
b) Opieki i bezpieczeństwa dzieci,
c) Oferty edukacyjnej,
d) Form współpracy z rodzicami.
5. Przedszkole prowadzi formy współpracy służące wyrabianiu wśród rodziców poczucia współorganizatora życia przedszkolnego:
a) Kontakty indywidualne,
b) Zajęcia otwarte
c) Dni otwarte
d) Zebrania grupowe
e) Wyjazdy plenerowe
f) Uroczystości przedszkolne
g) Kącik dla rodziców
h) Analizowanie oczekiwań
i) Udział przedstawicieli Rady Rodziców w procesie planowania i oceny pracy przedszkola.

§ 14

1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) Zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziały realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
b) Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola,
c) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
d) Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola

§ 15
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
a) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
3. Przedszkole tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, zaspokojenia jego psychofizycznych potrzeb.
4. Do każdej grupy wiekowej przydzielona jest woźna oddziałowa, a dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich – pomoc nauczyciela.
5. W ramach realizacji programu wychowawczego dzieci przyzwyczajane są do zgodnej i bezpiecznej zabawy, życzliwości i uprzejmości w kontaktach z innymi.
6. Koncepcja pedagogiczna przedszkola uwzględnia Konwencję Praw Dziecka, co wyraża się w tym by dziecko miało m.in. prawo do:
a) Akceptacji takim, jakie jest,
b) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
c) Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
d) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
e) Życzliwego i podmiotowego traktowania,
f) Harmonijnego rozwoju własnej osobowości przy właściwym wspomaganiu ze strony nauczyciela.

Każdy nauczyciel musi nie tylko znać Konwencję Praw Dziecka, ale ją stosować i przestrzegać w pracy.

§ 16

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określą odrębne przepisy.

§ 17

Postanowienia końcowe:
1. Regulaminy określające działalność organów przedszkola jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
2. Zmiany w niniejszym statucie są wprowadzane aneksami i zatwierdzane przez Uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Traci moc Statut Miejskiego Przedszkola Nr 1 z dnia 28 września 2004r.
4. Statut został ujednolicony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 30 czerwca 2011r., zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz.U.2004.256.2572 z późn.zm.) / Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 3 0 czerwca 2011.
5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia – 30 czerwca 2011 r.