Realizowane programy i projekty

Programy i projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 1
„Kraina Uśmiechu”
w Lubaczowie

w roku szkolnym 2023/2024

Program wiodący:

            W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego
w oparciu o program „Drużyna Marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej. Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zmierzają do wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe.

            W naszym przedszkolu podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego poprzez działania takie jak:

Autorskie programy edukacyjne:

„Jestem przyjacielem przyrody przez cały rok” – mgr Joanna Jawny

Cykl zajęć ekologiczno-przyrodniczych metodami aktywizującymi dla dzieci 5-6 letnich.
Głównym celem programu jest kształtowanie u najmłodszych dzieci postaw opartych na szacunku do przyrody, budowanie uważności i więzi emocjonalnej z otaczającym je światem, rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci poprzez kontakt z przyrodą oparty na obserwacji i badaniu środowiska najbliższego otoczenia. Założenia programowe i sposoby ich realizacji:

 • stworzenie warunków do realizacji programu przez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie, gdzie nauczyciel pełni rolę koordynatora
 • podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, Internetu
 • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez łączenie obszarów przyrodniczych, artystycznych
  i społecznych                                    
 • prowadzenie badań, doświadczeń i eksperymentów                                                        
 • udział w konkursach dotyczących tematyki przyrodniczej

Realizując cykl przyrodniczy dzieci poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz poprzez aktywne w niej uczestnictwo. Zastosowanie aktywnych form i metod umożliwia dzieciom  oglądanie, szukanie, badanie, obserwowanie i eksperymentowanie. Zajęcia oparte na doświadczaniu i przeżywaniu uczą wrażliwości i prawidłowej postawy, opartej na szacunku wobec otaczającego świata.

„Jedz zdrowo i kolorowo, żyj na sportowo” – mgr Joanna Jawny

            Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego głównym celem jest nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo, higienę oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Program ułożony jest w taki sposób, aby pomagał nauczycielowi w jego pracy z wychowankiem. Zawiera określone cele, treści programowe oraz przewidywane rezultaty pracy wychowawczo-dydaktycznej w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Dostosowany jest do specyfiki przedszkola, otaczającego środowiska i możliwości dzieci.  Treści opracowanego programu edukacji zdrowotnej dotyczą  pięciu podstawowych zakresów, czyli: zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i aktywności ruchowej oraz ochrony środowiska.

Program ten pomoże dzieciom w sposób ciekawy i dostępny zdobyć umiejętności i wiedzę dotyczącą zdrowia poprzez takie formy aktywności jak: wycieczki tematyczne, doświadczenia praktyczne, ekspresję.

Innowacje Pedagogiczne:

„Muzyczna Podróż po Świecie” – mgr Aneta Rozmus

Celem Innowacji Pedagogicznej „Muzyczna Podróż po Świecie” jest przybliżenie uczniom informacji
o różnorodnych kulturach i tradycjach za pomocą muzyki. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i tradycji. Realizacja poszczególnych utworów umożliwi uczniom szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją, kulturą i przynależnością, muzyką.

Programy i projekty ogólnopolskie:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

„Z folklorem dzieci odkrywają swoje dziedzictwo kulturowe”.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna dzieci, ich rodziców, opiekunów, dziadków z Miasta Lubaczowa i wiosek przynależących do gminy Lubaczów.

Zarażanie dzieci miłością do tańca ludowego, co pozytywnie wpłynie na rozwój ruchowy dzieci, pokona kompleksy nieśmiałości i doda odwagi, pewności siebie, oraz poczucia własnej wartości.

Nasz projekt kierowany jest również do dzieci niepełnosprawnych. Dzięki zaplanowanym działaniom będą mogli uzewnętrznić swoje emocje, uczucia oraz zaspokoić potrzebę ruchu. Podstawowe elementy zabaw muzycznych i tańca takie jak rytm, ruch mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w wyrażaniu bez słów tego, co się dzieje w głębi ich samych i odzyskać harmonię.

Mikrogrant realizowany z projektu pt. „Nawigator II – Program rozwoju ekonomii społecznej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
„Z ekonomią społeczną przedszkolak odkrywa świat polisensorycznie”
Celem terapii polisensoryczne jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego i ruchowego.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Ogólnopolski Projekt „Z Kicią Kocią Maluchy zamieniają się w Zuchy”
Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

„Witaminki” – projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe
Cele projektu

 • promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
 • zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;
 • stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;
 • oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;
 • wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych

 

„FA-LA-MI” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
Celem główny projektu jest rozwijanie motoryki małej dziecka, poprzez zabawy plastyczno –muzyczne, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz odreagowanie napięć i silnych emocji

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywna Matematyka”
Głównym celem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie swata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. Projekt opiera się na działaniach rozwijających kreatywność, kształtujących kompetencje matematyczne i pomagających odkryć matematykę z zupełnie innej strony.

Projekt edukacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch”
Głównym celem projektu jest  kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz  profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Klasa w terenie”
Głównym celem projektu jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie dzieci
i nauczycieli do spędzenia czasu po za budynkiem przedszkola aby promować edukacje terenową -prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest Fun-tastyczny”

Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom jak ważna jest w naszych czasach znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania .

„Zdrowo i Sportowo” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli, wychowawców
i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. To również kampania skierowana do rodziców i wszystkich opiekunów dzieci.

Cele programu:

 • Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli,
 • Zmniejszenie otyłość, zapobieganie wielu chorobom i poprawa odporności,
 • Utrwalenie zdrowych nawyków na całe życie,
 • Zwiększenie pewności siebie dzieci, poprawa pamięci i koncentracji,
 • Nauka zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Ogólnopolski projekt edukacyjno-czytelniczy Bajki-Pomagajki
Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.
Bajka–pomagajka oswaja z emocjami i problemami bohaterów, a co ważniejsze zawiera wiele wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w danej sytuacji. Oczywiście nie każda bajka terapeutyczna pomoże zawsze i każdemu dziecku. Do jednego trafi, a do drugiego nie. To naturalne. Jednak, jeśli tak się stanie, działanie takiej bajki może być naprawdę znaczące i – co chyba najważniejsze – efektywne. Dlatego warto je czytać mimo wszystko. Projekt „Bajki-pomagajki” skierowany jest do przedszkoli, przedszkoli integracyjnych, przedszkoli specjalnych, żłobków, klubików dziecięcych, świetlic, a nawet klas I-III. Jest zgodny z aktualnym kierunkiem polityki oświatowej: wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów, stałych sprawności w czynieniu dobra. Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek, bądź słuchanie audiobooków w czasie, kiedy nauczyciel uzna to za stosowne.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”
Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Ogólnopolski Program Krainy Innowacji Ciekawi Świata cz. II „Między Nożem a Widelcem”

Za cel nadrzędny przyjmuje się przybliżenie uczniom informacji o różnorodnych kulturach i tradycjach za pomocą kuchni. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i tradycji. Program ma również rozpalić ciekawość świata, podróżami, motywować do nauki języków obcych oraz uwrażliwić na potrzebę tolerancji tego co dotychczas było dla uczniów obce i nieznane. Realizacja poszczególnych modułów umożliwi uczniom szersze spojrzenie na aspekty związane z kuchnią, tradycją, kulturą i przynależnością. Przeprowadzony Program przyczyni się do zwiększenia pewności siebie uczniów, akceptacji swoich mocnych i słabych stron, oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Bajkowa wyprawa” – Edycja 2023/2024

Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań dzieci literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. Projekt opiera się na działaniach rozwijających wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie, a także doskonaleniu umiejętności słuchania, komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzeniu spójnych wypowiedzi.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” podejmuję szeroko rozumianą profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci. Jego głównym celem jest: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami; kształtowanie postaw prospołecznych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, pobudzenie poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny ,,Każdy inny – wszyscy równi” ma na celu: uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu codziennym.

Programu edukacyjnego dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowany w ramach współpracy z PSSE w Lubaczowie

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, budowanie właściwych nawyków żywieniowych już u najmłodszych dzieci, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy w zakresie nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w ramach współpracy z PSSE
w Lubaczowie

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program profilaktyczny „Moje dziecko idzie do szkoły” – realizowany w ramach współpracy z PSSE
w Lubaczowie

Celem akcji było podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku.

Projekt Edukacyjny „Sztuka emocji” – celem projektu jest przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach.


Programy i projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 1
„Kraina Uśmiechu”
w Lubaczowie

w roku szkolnym 2022/2023

Program wiodący:

„Program wychowania przedszkolnego”
Autor: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor
Wydawnictwo: MAC

„Program nauczania do przedszkoli  i klas „0” – Program do nauki języka angielskiego
Autor: M. Bogucka
Wydawnictwo: Person

Innowacje pedagogiczne:

INNOWACJA PEDAGOGOGICZNA „W KOLOROWYM ŚWIECIE DZIECKA –
ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY” – autor: mgr Anna Wach

Niniejsza innowacja odnosi się do– kształcenia i usprawniania motoryki małej i dużej. Wykorzystane zostaną elementy integracji sensorycznej. Jej celem jest pobudzenie wielozmysłowości poprzez zabawy sensoryczne, konstrukcyjne i manipulacyjne.

Sensoryka jest twórczą zabawą, która wspiera na drodze rozwoju osobistego, jest radością, wpływa na optymalny rozwój całego organizmu dziecka. Stymulując receptory,  wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest więcej tych receptorów, tym łatwiej pobudza myślenie dziecka oraz rozwija myślenie, procesy analizy i syntezy w ich umyśle. Dzieci staną się twórcami, będą samodzielnie tworzyć
i kreować rzeczywistość wykorzystując swoje pomysły, palce, ręce, stopy z wykorzystaniem mas pachnących, sypkich, mokrych, szorstkich, twardych, suchych, lepkich i kleistych. Jest to warsztat twórczego rozwoju dziecka, która pełni również funkcję terapeutyczną. Podczas tworzenia dzieci doznają silnych przeżyć wynikają one nie tylko z samego działania lecz  także z możliwości wyrażania materiałami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.

Proponowana innowacja została wdrożona grupie dzieci 6-letnich „Tropiciele”. W tym wieku rozwój  jest bardzo dynamiczny. Przedszkolaki są bardzo aktywne ruchowo, pobudzone i spontaniczne. Jednocześnie dzięki dojrzewającym obszarom kory mózgowej ruchy zaczynają być bardziej skoordynowane, poprawia się umiejętność skupiania uwagi, łatwiej przebiegają procesy hamowania i pobudzania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym  podopiecznych  opracowano program innowacji sensorycznej o charakterze metodyczno- organizacyjnym. Jej zadaniem  jest stworzenie przestrzeni do aktywności własnej dzieci poprzez doświadczanie i rozbudzanie kreatywności w oparciu o naturalną spontaniczność, a także usprawnianie funkcji psychoruchowych.

Adresatami innowacji są również dzieci  posiadające orzeczenie, opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubaczowie, dzieci wycofane, mające problem z uspołecznianiem
i wyrażaniem swoich emocji, otwieraniem się na nowe potrzeby i sytuacje również w formie spotkań indywidualnych.

Programy autorskie

„Jedz zdrowo i kolorowo, żyj na sportowo” – autor: mgr Joanna Jawny

            Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego głównym celem jest nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo, higienę oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

            Program ułożony jest w taki sposób, aby pomagał nauczycielowi w jego pracy z wychowankiem. Zawiera określone cele, treści programowe oraz przewidywane rezultaty pracy wychowawczo-dydaktycznej w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Dostosowany jest do specyfiki przedszkola, otaczającego środowiska i możliwości dzieci.  Treści opracowanego programu edukacji zdrowotnej dotyczą  pięciu podstawowych zakresów, czyli: zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i aktywności ruchowej oraz ochrony środowiska. Program ten pomoże dzieciom w sposób ciekawy i dostępny zdobyć umiejętności i wiedzę dotyczącą zdrowia poprzez takie formy aktywności jak: wycieczki tematyczne, doświadczenia praktyczne, ekspresję.