Zasady rekrutacji

Etapy rekrutacji

I ETAP REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów do przedszkola niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata; 1 pkt
niepełnosprawność kandydata; 1 pkt
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 1 pkt
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 1 pkt
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 1 pkt
samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 1 pkt
objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1 pkt

Kryteria te mają jednakową wartość punktową!

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączane są do wniosku:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866) – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

II etap

Na podstawie uzgodnienia z 16 lutego 2015 pomiędzy Burmistrzem Miasta Lubaczowa
a dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr1 w Lubaczowie w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uzgadnia się, co następuje:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów:

1. Dziecko 5 lub 6 letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 3pkt

2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 3pkt.

3. Dziecko, którego oboje rodziców prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym 2pkt.

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do danego przedszkola 2pkt.

Zasady  naboru dzieci do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

 I .  Informacje ogólne

 1. Przedszkola są placówką wychowania przedszkolnego, dla  których organem prowadzącym  jest  Gmina Miejska Lubaczów.
 2. Przedszkola zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
  5 godzin dziennie. W tych godzinach realizowana jest określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 3. Pozostałe godziny są odpłatne na zasadach określonych w Uchwale
  nr 85/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat (tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka                            w przedszkolu).
 4. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów.

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w Lubaczowie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1).                                                               

Zasady i przebieg rekrutacji

 Do przedszkoli w Lubaczowie przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka złożony do dyrektora przedszkola (załącznik nr 2).

1) Wniosek powinien zawierać:

 1. a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;
 2. b) datę i miejsce urodzenia;
 3. c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 4. d) adres zamieszkania dziecka;
 5. e) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
 6. f) adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawych (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka).
 7. g) adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych;
 8. h) numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych;
 9. i) wskazanie przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 10. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny należy składać
  w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca  poprzedzającego rok szkolny.
 11. W celu rozpatrzenia wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.
 12. Do zadań komisji rekrutacyjnej należeć będzie:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosowanego wniosku przez rodzica kandydata.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Listę, o której mowa podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem dyrektora  przedszkola.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 7. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
 8. Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedkłada Burmistrzowi Miasta Lubaczowa informację o nieprzyjęciu dziecka.

1) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola przekazywane do Burmistrza Miasta Lubaczowa zawierają:

 1. a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;
 2. b) datę i miejsce urodzenia dziecka;
 3. c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 4. d) adres zamieszkania dziecka;
 5. e) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
 6. f) adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawych (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka).
 7. Burmistrz Miasta Lubaczowa jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne miejskie przedszkola, które mogą przyjąć dziecko, podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego.
 8. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego .