Opłaty za wyżywienie

Od 1 września 2018 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uległa zmianie.

  1. Opłata jest uiszczana z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,za który jest wnoszona ( przykładowo za m-c wrzesień opłaty dokonują Państwo do 15 października).Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8ºº – 13ºº jest bezpłatny (realizacja podstawy programowej), natomiast za pozostałe godziny stawka wynosi 1 zł/ godzinę (każda rozpoczętą godzinę) – pobyt ponad podstawę programową (nie dotyczy to dzieci 6-letnich).W przypadku korzystania przez dwoje lub więcej dzieci do lat 6 z tej samej rodziny, opłata za usługę dodatkową obniżona jest o 50%.Odpłatność za przedszkole od 1.09.2018 r. dokonywana jest TYLKO I WYŁĄCZNIE przelewem na konto przedszkola( instrukcję dokonywania przelewu oraz kwotę do zapłaty otrzymają Państwo na adres e-mail).

Uchwała 443/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie