Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 r. w gr. II „Smyki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Doskonalenie umiejętności manualnych.
 2. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 3.  Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 4. Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 5. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 7. Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 8. Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 9. Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 10. Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.
 11. Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 12. Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 13. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 14. Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
 15. Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 16. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 17. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem.
 18. Spacery i Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

PIOSENKA MIESIĄCA – „KLE KLE BOĆKU, KLE KLE”

Witaj boćku, kle-kle,
witaj nam bocianie,
Wiosna ci szykuje,
Wiosna ci szykuje
Żabki na śniadanie.

Kle-kle boćku, kle-kle,
Usiądź na stodole,
Chłopcy ci szykują,
Chłopcy ci szykują
Gniazdo w starym kole.

Kle-kle boćku, kle-kle,
witamy cię radzi,
Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz.

WIERSZ MIESIĄCA – „Wiosenne porządki”

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana.
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana.
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
– Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,
poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,
myją ziemię ranną rosą.