Informacja o sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 13 października 2017 r. poz.1911) każda jednostka w swoim  Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego  jednostki. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Miejskiego Przedszkola nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie.