NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Zapraszamy 1 września wszystkie przedszkolaki na pierwsze w nowym roku szkolnym zajęcia.

Prosimy o uzupełnienie dokumentów, które będą dostępne w przedszkolu:

 • Upoważnienie do odbioru dziecka (dotyczy rodziców dzieci nowo przyjętych i rodziców chcących wprowadzić zmiany)
 • Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (dotyczy dzieci nowo przyjętych)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka (nie dotyczy dzieci, dla których oświadczenie złożone zostało wcześniej)

Oto kilka najważniejszych zasad:

Dzieci schodzą się do przedszkola do oddzielnymi wejściami:
– Grupa I – wejście od ulicy
– Grupa II – wejście od ulicy
– Grupa III – wejście od placu zabaw
– Grupa IV  – wejście od placu zabaw
– Grupa V – wejście środkowe

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).
 • Objawy chorobowe spowodowane alergią powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 • W przypadku objawów choroby nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w holu.
 • Po przebraniu dziecka i pożegnaniu się, oddajemy je pod opiekę pracownikom przedszkola, nie wchodząc do sal zajęć, a swój pobyt prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.
 • W szatni przedszkola może przebywać jednocześnie 4 rodziców/osoby uprawnione.
 • Uprzejmie prosimy, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wśród wyposażenia przedszkolaka powinno się znaleźć: obuwie zamienne, ubranie na zmianę. Każde dziecko posiada podpisany woreczek, w którym przechowywane będą niezbędne – czyste ubrania zastępcze. Worek przechowywany jest w szatni w indywidualnej szafce dziecka.
 • Nie przynosimy do przedszkola szczoteczek do zębów. O terminie ponownego wprowadzenia mycia zębów powiadomimy Państwa w trakcie roku.
 • Wszystkie sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.
 • Sprzęt na terenie ogrodu podlega codziennej dezynfekcji po każdej z grup. Sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować są wyłączone z użytkowania.
 • W celu przekazania istotnych informacji o dziecku, rodzic/prawny opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą telefonicznie (tel. 16 632 93 60) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail nauczycieli), które zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dni.
 • Na początku września rodzice przynoszą do przedszkola przybory higieniczne i toaletowe w ilości ustalonej przez nauczyciela grupy, wyprawkę należy skompletować, podpisać i spakowaną zostawić w szatni / holu przedszkola.
 • Bardzo ciepło witamy naszych przedszkolaków, którym życzymy, aby pobyt w naszym przedszkolu był niekończącą się, ciekawą i radosną przygodą.