Oświadczenie woli rodzica przyjętych kandydatów

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do dnia 10 kwietnia powinni złożyć

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA 

dziecka do przedszkola (pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej).