Dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola od 11 maja.

Rodzicu,

Wchodząc do przedszkola obowiązkowo zdezynfekuj ręce!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek z domu do przedszkola – stanowczy zakaz.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Przyprowadzając i odbierając dziecko obowiązuje zachowanie dystansu społecznego w stosunku do pracowników i innych rodziców i dzieci min. 2m.
 • Rodzice mogą wchodzić tylko do części wspólnej – szatnia, z zachowaniem zasady- 1 rodzic i dziecko lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności ( dezynfekcja rąk oraz osłona ust i nosa)
 • Zabrania się wchodzenia do sal zajęć. W przedszkolu zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za odbiór dziecka z szatni i odprowadzenia do sali.
 • Biorąc odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo innych, jesteś zobowiązany podpisać zgodę na pomiar temperatury u swojego dziecka oraz do zapoznania się z klauzulą ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Zgoda oraz klauzula będzie dostarczona przez opiekuna w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.