Programy

W ostatnich latach realizowano w przedszkolu kilka programów autorskich opracowanych i wdrażanych przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie:

1. Program wychowawczy informacyjno-edukacyjny dla dzieci i rodziców „Dziecko a reklama telewizyjna”. Program ten stanowił próbę neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania reklam telewizyjnych na dzieci. Miał za zadanie promowanie zarówno wśród dzieci jak i rodziców innych wartości, niż te, które narzuca reklama. Ukazywano alternatywne sposoby poznawania świata. Propagowano wspólne czytanie. Program realizowano w grupie dzieci 3,4-letnich.

2. Program ekologiczny „W zgodzie z przyrodą”. Założeniem programu było dostarczenie dzieciom jak największej ilości wrażeń emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z przyrodą i poprzez bezpośrednie działanie w niej. Uświadamiano, że każdy człowiek może mieć duży wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego. Zachęcano do zdobywania wiadomości przyrodniczych poprzez czytanie ciekawostek ze świata przyrody oraz samodzielne odkrywanie i wnioskowanie. Program realizowano w grupie dzieci 6-letnich.

3. Program nauczania dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi – zaburzona i słaba grafomotoryka. Program ten zakładał wytworzenie odpowiedniej sprawności ruchowej (harmonia ruchów, rytm ruchu, płynność ruchu); wyrobienie cech motorycznych (siła, wytrzymałość, szybkość); ćwiczenia grafomotoryczne – stopniowe, świadome wyrabianie kontroli nad ruchami, zwłaszcza dłoni i drobnych mięśni palców; doskonalenie i wyrabianie sprawności grafomotorycznych w poczuciu radości i dobrej zabawy. Program realizowano w grupie dzieci 6-letnich.

4. Program edukacji teatralnej „Przedszkolak w świecie teatru”. W programie tym przyjęto m. in. założenie wzbogacania doświadczeń i wiedzy dzieci z dziedziny teatru. Tworzono warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci; wprowadzano dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno; pomagano dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz zachęcano do prób uzasadniania stanowiska. Uczestniczono w życiu kulturalnym przedszkola i środowiska. Program realizowano w grupie dzieci 6-letnich.

5. Program z zakresu bajkoterapii „Podróż do krainy bajek”. Program ten miał wspomagać rozwój psychofizyczny dziecka, integrację społeczną dziecka i jego świadomą przynależność do grupy. Założono, że dzieci pracując w zespole staną się bardziej odpowiedzialne nie tylko za to, co same robią, ale i za poczynania całego zespołu. Stwarzano możliwości do wyciszenia i relaksacji, oraz do rozwiązywania trudnych emocjonalnie sytuacji; rozwijano ekspresję plastyczną w powiązaniu z literaturą. Program realizowano w grupie dzieci 5,6-letnich.